Index

De Wegwijzer

Hoofdstuk 10 Specifiek beleid en informatie

10.1 Melden afwezigheid (absentie)

Als uw kind afwezig is door ziekte of bezoek aan arts/ medisch specialist dan is het belangrijk dat dit gemeld wordt op school. We vragen u om afspraken zoveel mogelijk na schooltijd te maken en rekening te houden met gym- of zwemtijden. U kunt een absentie digitaal doorgeven via Social Schools.

10.2 Verlofregeling

Als een leerlingen om andere reden niet aanwezig is op school, dan is het nodig om verlof aan te vragen.  Voor verlof heeft u toestemming nodig van de directie nodig. Een verlofaanvraag is mogelijk via Social Schools of via een verlofformulier.

Voor verlof geldt een regeling. Vanaf vijf jaar is elk kind leerplichtig en moet ieder kind moet ieder kind elke dag naar school. De leerplichtwet benoemt een aantal omstandigheden die formeel toestaan dat een leerling geoorloofd afwezig is bij de lessen. Een leerling kan dan vrijstelling van onderwijs krijgen. Er is een aantal gronden voor zo’n vrijstelling, bijvoorbeeld als er een huwelijk of begrafenis van een aanverwant familielid plaatsvindt, of als een kind ziek is. Een andere reden voor geoorloofd verzuim is als er vakantieverlof wordt toegekend door de directeur van de school. Hier bestaat vaak onduidelijkheid over. De enige aanvaardbare reden om vakantieverlof aan te vragen is, dat één van de ouders gedurende het gehele jaar wegens de specifieke aard van zijn of haar beroep niet in staat is om met het hele gezin op vakantie te gaan. Van deze mogelijkheid om extra verlof aan te vragen kan slechts één keer per jaar gebruikgemaakt worden. Het gaat dan altijd maximaal om tien schooldagen.

Voor vakantieverlof gelden de volgende regels:

 • toestemming voor vakantie dient bij voorkeur zes weken van tevoren aangevraagd te worden bij de directeur van de school of instelling waar het kind staat ingeschreven;
 • de ouders moeten bij de aanvraag een werkgeversverklaring (op school te verkrijgen) invullen met een onderbouwing waaruit blijkt dat vakantie alleen buiten de schoolvakanties mogelijk is;
 • de directeur van de school beslist over het al dan niet toekennen van het verlof;
 • vakantieverlof mag maximaal één keer per jaar worden verleend;
 • vakantieverlof mag niet langer dan tien schooldagen duren;
 • vakantieverlof mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het nieuwe schooljaar.

Geen reden om verlof aan te vragen zijn bijvoorbeeld familiebezoek in het buitenland, vakantie in een goedkopere periode, het ontbreken van andere boekingsmogelijkheden, een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan, eerder vertrek of latere terugkeer in verband met verkeersdrukte of als kinderen uit het gezin op een andere school zitten en al vrij hebben.

Alle aanvragen voor verlof moeten altijd bij de directeur van de school worden ingediend. Zij weet in welke gevallen zij hier zelf over kan beslissen, of wanneer zij het moet doorsturen naar de afdeling leerplicht van de gemeente.

De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen die ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, kan proces verbaal worden opgemaakt.

10.3 Privacybeleid

Het privacybeleid op De Wegwijzer wordt vormgegeven volgens de nieuwe richtlijnen van de AVG. Bok de omschrijving wordt er aan ouders toestemming gevraagd wat wel en niet gepubliceerd mag worden. Ouders kunnen dat toestemmingsformulier bijstellen. Jaarlijks zullen ouders geattendeerd worden en vindt er een check plaats of de toestemming kloppend is.

10.4 Veiligheidsbeleid

De Wegwijzer heeft een veiligheidsbeleid dat PCPOW-breed is ingevoerd. Een onderdeel van het veiligheidsplan is het ontruimingsplan. Dit plan wordt twee keer geoefend met de leerlingen. De oefening worden geëvalueerd in de veiligheidswerkgroep. Ieder jaar worden de BHV’ers van de school extern bijgeschoold op het gebied van brand en EHBO.

Onder veiligheid valt ook sociale veiligheid. Jaarlijks meten we de sociale veiligheid. Veiligheid is de basis van het pedagogische klimaat op school. In deze schoolgids staat beschreven hoe wij veiligheid borgen. Daarnaast werken we met een anti-pestprotocol en een pestpreventieteam in de school.

Tijdens schooltijden hebben we een gecontroleerd deurbeleid. De deuren gaan dichten en we vragen ouders en bezoekers om gebruik te maken van de hoofdingang.

10.5 Hoofdluisbeleid

Na elke vakantie controleren een werkgroep met ouders alle leerlingen op hoofdluis. laats door ouders. Bij deze controle wordt het protocol van de jeugdgezondheidszorg gebruikt.. Als er hoofdluis wordt geconstateerd wordt, nemen wij vanuit school contact op met de ouders.

Als u zelf hoofdluis bij uw kind constateert, verwachten wij dat u dit meldt bij de leerkracht. Als er in een groep hoofdluis wordt geconstateerd, informeren we de ouders van die groep. Als preventieve maatregel hebben alle leerlingen een luizencape. De luizencape kost € 5,= en is verkrijgbaar via de groepsleerkracht of pedagogisch medewerkers van Okidoki. Om de gangen netjes en rustig te houden vragen we u een groene luizenzak via school aan te schaffen.

10.6 Gebruik mobiele telefoon

Het is toegestaan dat leerlingen een mobiele telefoon bij zich hebben. We hebben afspraken gemaakt over het gebruik van de telefoon:

 • De telefoon wordt tussen 8.30 en 14.30 uur niet gebruikt.
 • De leerlingen zetten hun telefoon op stil en houden deze in hun tas op de gang, of leggen deze in een mandje.
 • De school is niet aansprakelijk voor beschadiging en/of diefstal van de mobiele telefoon. Dit geldt ook voor alle andere elektronische apparaten.
 • Uw kind is op school bereikbaar via het telefoonnummer van school.
 • Als er telefonisch contact met ouders nodig is, mag een leerling gebruikmaken van de telefoon op school.

10.7 Klachtenregeling

Natuurlijk kan het voorkomen dat u het als ouders ergens niet mee eens bent. Wij doen ons uiterste best om dit correct met u op te lossen en hierover met u in gesprek te gaan. Heeft u een klacht of aanmerking dan is het de eerste stap om hiermee naar de groepsleerkracht te gaan. De groepsleerkracht kan u, indien nodig, doorverwijzen naar de directeur. Stel dat u er met de directeur onvoldoende uitkomt, is de volgende stap om uw klacht in te dienen bij de directeur van College van Bestuur.

Op het moment dat u onvoldoende gehoor heeft gevonden via bovenstaande stappen, kunt u uw klacht melden bij de vertrouwensinspecteur. Hiervoor kunt u terecht bij de onderwijsinspectie (www.onderwijsinspectie.nl).

“Respect + Vertrouwen + Plezier = Groei”