Index

De Wegwijzer

Hoofdstuk 3 Resultaten van ons onderwijs

3.1 Eindtoets en doorstroom voortgezet onderwijs

De resultaten van het onderwijs op De Wegwijzer worden gemonitord door het Iep- leerlingvolgsysteem en de eindtoets in groep 8. Dit jaar is daar de verplichte veiligheidsmeting bijgekomen voor groep 7 en 8. In april wordt bij alle leerlingen van groep 8 de eindtoets afgenomen. Basisscholen in Nederland kunnen kiezen welke eindtoets zij afnemen. De Wegwijzer neemt de IEP- eindtoets af.

De resultaten van de IEP-eindtoets worden gebruikt door de inspectie als meting voor de onderwijskwaliteit. Het schooladvies wordt niet bepaald door deze eindtoets. Een enkele keer komt het voor dat resultaat van de eindtoets PO hoger is dan verwacht en dat dit leidt tot een heroverweging van het schooladvies. Het kan zijn dat het schooladvies wordt gewijzigd. Niet elke heroverweging leidt tot een gewijzigd schooladvies. De school is leidend in het eindadvies. Het komt voor dat een leerling lager scoort op de IEP-eindtoets dan verwacht. Het advies wordt dan niet bijgesteld.

Eindtoets

Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus. Er zijn twee referentieniveaus:

  • Het fundamentele niveau. Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen.
  • Het streefniveau. Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen.

 

Vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen.

Onderstaande tabellen geven overzicht over de eindtoetsresultaten van de afgelopen jaren.
(*) de schoolnorm en ondergrens is per basisschool verschillend.

Resultaten IEP centrale eindtoets
201820192020
school79,984,6-
schoolnorm*80,780,7-
ondergrens*78,778,7-
Resultaten IEP centrale eindtoets, fundamenteel- en streefniveau
fundamenteel niveau 2021streefniveau 2021
school95,963
schoolnorm*95,760,4
ondergrens*8549

In 2018 scoorde de school onder de schoolnorm, maar boven de ondergrens. In 2019 scoorde de school ruim boven de schoolnorm en de ondergrens. In 2020 is er geen toets afgenomen vanwege de schoolsluiting door het coronavirus.

Dat betekent dat de scores van de eindtoets op De Wegwijzer voldoende zijn.

Doorstroom voortgezet onderwijs

Onderstaande tabel geeft overzicht over hoe de doorstroom van leerlingen van groep 8 eruit ziet richting het voortgezet onderwijs.

Doorstroom leerlingen groep 8
Aantal leerlingen(V)SO / VMBO met LWOOVMBO BL-KLKL / TLMavoMavo / HavoHavoHavo / vwoVwo / Vwo+
2018-2019282913265
2019-202020-263234
2020-202129-6828-41

3.2 Resultaten veiligheidsmeting

We streven ernaar dat leerlingen op De Wegwijzer zich optimaal kunnen ontwikkelen en zich veilig voelen op school en in hun groep. We meten de kwaliteit van de sociale veiligheid op verschillende manieren:

  • Gedragsincidenten registratie (twee wekelijkse analyse)
  • Observatiesysteem Kijk! op sociale competentie 3-8 (twee keer per jaar)
  • Meting sociale veiligheid (jaarlijks)
  • (De meting sociale veiligheid voeren wij uit met behulp van de Monitoring Sociale Veiligheid (Vensters PO). De uitkomsten van dit onderzoek helpen om inzicht te krijgen in de ervaringen van de leerlingen en de aantasting van de fysieke en ervaren veiligheid. De resultaten van deze meting zijn te vinden via Venster PO. (scholenopdekaart.nl)

“Respect + Vertrouwen + Plezier = Groei”