Index

De Wegwijzer

Hoofdstuk 4 Overstap naar voortgezet onderwijs

4.1 Schooladvies in groep 8 en warme overdracht

Aan het eind van de basisschoolperiode maken alle kinderen de stap naar het voorgezet onderwijs. Het is belangrijk om samen met uw kind verschillende scholen te bezoeken, het aanbod in het Westland en daarbuiten is breed en veelzijdig.

De overstap naar voortgezet onderwijs wordt zorgvuldig voorbereid met een schooladvies-traject én de oriëntatie op VO dat in groep 7 start.  Voor ouders en leerlingen is het al mogelijk om in groep 7 open dagen te bezoeken.  In groep 8 gaan de leerlingen ook gericht met de leerkracht bij verschillende scholen kijken. Wij zien het als uitdaging om voor elke leerling een passende plek te vinden op één van de VO-scholen. Een plek die aansluit bij de ambitie, talenten en capaciteiten van het kind. De ouders van groep 8 ontvangen aan het begin van het schooljaar een overzicht met open dagen.

De ontwikkeling van kinderen wordt gevolgd met het Iep-leerlingvolgsysteem. Dit systeem geeft aan op welk niveau een leerling functioneert. De leerkracht bespreekt de resultaten tijdens de ontwikkelingsgesprekken in februari. Eind groep 7 wordt met alle leerlingen en ouders een vooruitblikgesprek gevoerd; er wordt gekeken naar de behaalde scores in relatie tot het verwachte eindniveau. Naar aanleiding van dit gesprek kan een leerling doelgericht groep 8 binnenstromen.

Aan het eind van groep 7 doen de leerlingen de IEP advieswijzer. De uitkomst van deze toets geeft een voorlopige richting van het schooladvies en De uitslag van deze toets, in combinatie met de resultaten uit het leerlingvolgsysteem en de waarnemingen van de leerkrachten op het gebied van motivatie, werkhouding en huiswerkattitude geven de basis voor het schooladvies. Intern wordt het eindadvies in overleg met leerkrachten, intern begeleider en directie bepaald. In januari vinden de adviesgesprekken met ouders en leerlingen plaats. Met het schooladvies kunnen ouders hun kind inschrijven voor het voortgezet onderwijs. Voor 1 maart moeten alle leerlingen ingeschreven zijn.

Eindtoets

In april doen alle groep 8 leerlingen in Nederland verplicht mee aan de eindtoets. Het maken van een eindtoets in groep 8 is door de inspectie van onderwijs verplicht gesteld. Wij hebben gekozen voor de IEP-toets. De IEP-toets wordt ingezet als kwaliteitsmeting voor het onderwijs op De Wegwijzer. Als de score op de eindtoets afwijkend is van het schooladvies, kan het schooladvies bijgesteld worden. Hierbij geldt dat het uiteindelijke schooladvies bindend is.

Als de leerlingen voor een VO-school hebben gekozen vindt er in de periode van april – juni een warme overdracht plaats tussen de basisschool en de gekozen school.

“Respect + Vertrouwen + Plezier = Groei”