Index

De Wegwijzer

Hoofdstuk 8 Ouderbetrokkenheid

8.1 Educatief partnerschap

De Wegwijzer heeft de ambitie om de ouderbetrokkenheid zo vorm te geven dat er een goede samenwerking is tussen school en ouders als het gaat om de ontwikkeling van het kind. We noemen dit ook ‘educatief partnerschap’.

Bij educatief partnerschap ondersteunen ouders en de school elkaar en proberen ze hun bijdragen zo veel mogelijk op elkaar af te stemmen. Doel is het leren, de motivatie en de ontwikkelingen van de kinderen te bevorderen. De term partnerschap geeft aan dat de relatie een wederzijds karakter heeft. Het gaat niet alleen om een beweging van ouders richting de school, maar ook om een beweging van de school richting de thuissituatie. Het kind staat hierbij centraal.

Educatief partnerschap heeft verschillende doelen:

  • Het pedagogische doel: ouders als partners die samenwerken met school in de opvoeding en begeleiding van het kind.
  • Het organisatorische doel: ouders die door hun inzet en expertise een bijdrage kunnen leveren aan het reilen en zeilen in de school.
  • Het democratische doel: ouders als stakeholder die mee-organiseren, meedenken en meebeslissen.

Het initiatief voor educatief partnerschap ligt bij de school. Op dit moment hebben we educatief partnerschap verdeelt in twee trajecten: het voortraject en het hoofdtraject. Het na-traject wordt nog verder uitgezet in de school.

Voortraject: Kennismaken met de school

In het voortraject staat opbouw van de relatie centraal. Deze fase kenmerkt zich door informeren over de school, kennismaken met de school en de aanmeldings- en intakeprocedure. Voordat ouders (een) kind(eren) aanmelden op De Wegwijzer vindt aan kennismakingsgesprek plaats. In dit gesprek worden ouders geïnformeerd over de school, kunnen er vragen worden gesteld en krijgen ouders informatie over wat ze van De Wegwijzer kunnen verwachten en wat er van de ouder(s) wordt verwacht.

Voordat een leerling gaat starten op De Wegwijzer vindt een intakegesprek plaats met de leerkracht. Hierbij wordt samen met ouders naar de ontwikkeling van het kind gekeken. Ook met leerlingen die tussentijds instromen vindt een intakegesprek plaats.

Hoofdtraject: Uitbouw en onderhoud van relatie ouder-kind-school

Het uitbouwen en onderhouden van de relatie tussen ouder, kind en school vindt op verschillende manieren plaats. Er zijn informele momenten, zoals halen en brengen, kijkmomenten in de groep en activiteiten (zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse strandloop) waarbij onderling contact tussen ouders en leerkrachten een belangrijk aspect is. Aan het begin van het schooljaar wordt per groep een informatieavond georganiseerd, waarbij naast praktische informatie, de onderlinge ontmoeting tussen ouders en school centraal staat. Het is voor de ontwikkeling van het kind van belang dat ouders en leerkrachten elkaar leren kennen. Een goede onderlinge relatie tussen ouders en leerkracht heeft een positief effect op het groepsklimaat.

Twee keer per jaar zijn er voortgangsgesprekken met ouders gepland, waarbij de ontwikkeling van het kind besproken wordt met ouders. Vanaf groep 1 zijn de leerlingen welkom om bij het gesprek aanwezig te zijn. Vanaf groep 5 doen de leerlingen actief mee in het gesprek.

Aan het eind van het schooljaar is er in juni een gespreksavond op verzoek. Ouders kunnen aangeven of zij de leerkracht willen spreken en ook de leerkracht kan ouders uitnodigen. Een uitnodiging op verzoek van de leerkracht vindt meestal plaats als de leerling extra begeleiding heeft ontvangen en het effect van de begeleiding wordt teruggekoppeld naar ouders.

Vanaf groep 3 ontvangen de leerlingen twee keer per jaar een rapport in februari en in juni. In groep 1 en 2 wordt de kleuterontwikkeling besproken aan de hand van de ontwikkelingslijnen in Kijk!

Na- traject: voorbereiding overgang naar voortgezet onderwijs.

Aan het eind van de basisschool staat de voorbereiding naar het voortgezet onderwijs centraal. Aan het eind van groep 7 is er een ‘vooruitblikgesprek’ gepland. Tijdens dit gesprek kijken we hoe een kind ervoor staat en welk perspectief ouders en kinderen hebben richting voortgezet onderwijs. Ook de school vertelt welk perspectief zij hebben op grond van de resultaten tot dat moment. Naar aanleiding van dit gesprek worden gerichte ontwikkelingsdoelen voor groep 8 geformuleerd.

In groep 8 vindt na de Iep-toetsen van januari het adviesgesprek plaats. Voor meer informatie hierover zie paragraaf 3.5.

8.2 Ouders informeren

Op De Wegwijzer vinden we het belangrijk dat ouders goed geïnformeerd worden. Algemene informatie over de school is te vinden op de website (www.wegwijzer.pcpow.nl). Daarnaast wordt op school gecommuniceerd via Social Schools. Dit is een online programma dat de school-oudercommunicatie snel en eenvoudig maakt. Regelmatig wordt schoolbrede informatie gedeeld via een nieuwsbericht.

Het komt regelmatig voor dat groepsleerkrachten praktische informatie over de groep geven via Social Schools. Daarnaast delen zij via een Social Schools informatie, filmpjes en foto’s van de leeractiviteiten van de leerlingen. Zo krijgt u als ouders een beeld van wat er in de groep gebeurt. Via Social Schools kunnen wij ouders eenvoudig en snel bereiken. Toch geven wij de voorkeur aan persoonlijk contact. Als u als ouders iets signaleert of u wilt iets bespreken, kunt u altijd na schooltijd met de groepsleerkracht een afspraak maken.

Ouders worden op vaste momenten geïnformeerd over de ontwikkeling van kinderen door middel van voortgangsgesprekken (zie paragraaf 8.1). Als er meer begeleiding nodig is, worden er tussentijds afspraken gemaakt.

8.3 Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit teamleden en ouders die meedenken met de directie over beleidszaken. De MR is de officiële gesprekspartner van de directie, die genomen besluiten toetst en een bijdrage levert aan het welzijn van de leerlingen en het team. Dit is per wet geregeld. Het mede bewaken van de kwaliteit van het onderwijs behoort tot de taken van de MR.

De MR heeft tot taak mee te denken en te beslissen over beleidszaken bij ons op school. Hierbij kan gedacht worden aan de voor-, tussen- en naschoolse opvang, de personele formatie, ICT en het financiële beleid van de school.

Een goed contact tussen MR en de achterban is van wezenlijk belang. De MR kan vanuit de ouders en het personeel zaken inbrengen bij de directeur. Van onze zijde houden wij ouders op de hoogte door de nieuwsbrief en het jaarverslag van wat er speelt in de MR. Mocht u iets willen bespreken met de MR of heeft u vragen, suggesties of opmerkingen, aarzel dan niet om één van de leden aan te spreken. Mailen of bellen kan ook. Hierbij merken wij wel op dat de MR geen individuele zaken behandelt. E-mailadres MR: MR@wegwijzer.pcpow.nl

In schooljaar 2022-2023 is de MR als volgt samengesteld
NaamTaak
Mevr. M. BakemaOuder
Mevr. L. van StaalduinenOuder
Dhr. BreumelhofOuder
Dhr. W. van Straalen Teamlid
Mevr. J. van LeeuwenTeamlid
Dhr. M. Gommers +lid GMRTeamlid
Mw. R. van Gent Directeur, adviserend lid

8.4 Oudercommissie

De oudercommissie (OC) wordt gevormd door een groep enthousiaste ouders die meedenkt en meewerkt om een groot aantal zaken met het team te regelen. De oudercommissieleden helpen bijv. met het organiseren van festiviteiten.

In schooljaar 2022-2023 is de OC als volgt samengesteld:
NaamTaak
Mevr. T. ToschOuder
Mevr. G. VerheulOuder
Mevr. M. WeeberOuder
Dhr. S. GrabijnTeamlid
Mevr. D. v/d BosTeamlid

8.6 Ouderbijdragen

Dit schooljaar worden er drie verschillende ouderbijdragen gevraagd:

  • Algemene ouderbijdrage
  • Bijdrage voor het pauzemoment
  • Bijdrage voor schoolreis of schoolkamp

Algemene ouderbijdrage voor feestelijke activiteiten en excursies

Met de algemene ouderbijdrage geven we het schooljaar een extra feestelijk karakter. Plezier in leren vinden wij heel belangrijk. Tijdens de feestelijke activiteiten leren de kinderen weer hele andere vaardigheden en staat het gezamenlijk vieren en beleven centraal. De oudercommissie speelt een belangrijke rol bij de organisatie van de feestelijke activiteiten. Zij ondersteunen het team bij de organisatie. Uw praktische hulp is bij deze activiteiten altijd welkom. Voorbeelden van de feestelijke activiteiten zijn;

Het sinterklaasfeest, het kerstfeest, de paasmaaltijd, excursies & buitenactiviteiten, de strandloop, juffen- en meestersdag, Koningsspelen, samen koken, de afscheidsavond groep 8 en de laatste schooldagactiviteit.

De bijdrage voor het pauzemoment

Met de bijdrage voor het pauzemoment creëren we meer begeleiding bij spelactiviteiten bij het buitenspeelmoment tussen de middag.

Met de inzet van extra pedagogisch medewerkers en ouders is er meer begeleiding en aandacht voor de kinderen mogelijk. Ze worden uitgedaagd in avontuurlijk spel met leuke spelmaterialen. Ouders zijn van grote waarde door hun aanwezigheid en aandacht voor de kinderen. Daarbij is het een leuke manier om op een andere manier betrokken te zijn bij school. Ouders die meehelpen ontvangen een vrijwilligersvergoeding.

De bijdrage voor schoolreis en schoolkamp

Met de bijdrage voor het schoolreisje of schoolkamp beleeft elk kind elk jaar een nieuw avontuur. Voor groep 1-2 is dat een avontuur dicht bij huis. De leerlingen van groep 3-7 gaan met de bus op pad. Het ene jaar beleven zij de grootste avonturen in een pretpark, het andere jaar doen we allerlei nieuwe ontdekkingen tijdens de educatieve schoolreis. De leerlingen van groep 8 starten het schooljaar met een uitdagend schoolkamp midden in de bossen

Betalen via Wiscollect

Het betalen van de ouderbijdrage is eenvoudig. Wij gebruiken het programma WIS collect. U krijgt een bericht met betaalverzoek via Social Schools. De betaling kan direct per iDEAL worden voldaan. De betaalverzoeken van de ouderbijdragen verspreiden wij over het schooljaar.

Het betalen van de ouderbijdrage is vrijwillig, leerlingen worden niet uitgesloten van activiteiten. Met uw bijdrage is het voor ons echter wel mogelijk
om de kosten te dekken, die gemaakt worden om de feestelijkheden te organiseren. Uw financiële ondersteuning maakt verschil voor de leerlingen, voor de leerkrachten en voor
de school!

Overzicht ouderbijdragen
PeriodeDoelBedrag
SeptemberSchoolkamp groep 8€ 100,- per leerling
OktoberBijdrage pauzemoment€ 50,- per leerling
JanuariAlgemene ouderbijdrage activiteiten€ 27,50 per leerling
MeiSchoolreis groep 1-2 € 5,- per leerling
MeiSchoolreis groep 3-7€ 25,- per leerling

“Respect + Vertrouwen + Plezier = Groei”