Index

De Wegwijzer

Hoofdstuk 1 De Wegwijzer

1.1 Introductie

De Wegwijzer is een christelijke basisschool met ongeveer 250 leerlingen. Het team bestaat uit enthousiaste en betrokken leerkrachten die elke dag met passie de uitdaging aangaan om de leerlingen verder te brengen in hun ontwikkeling. Leren van en met elkaar staat hierbij centraal. Onze uitdaging is dat kinderen zich ontwikkelen en dat hun talenten zichtbaar worden. Dat betekent dat we verder kijken dan de meetbare resultaten van het kind. De ontwikkeling van zelfvertrouwen, creativiteit, doorzettingsvermogen, zelfstandigheid en nieuwsgierigheid is een speerpunt in onze schoolontwikkeling. We dagen de leerlingen uit om op een onderzoekende en ontdekkende manier de wereld te verkennen.

Kwalitatief goed onderwijs

Kenmerkend voor de school is dat er een positieve, veilige, rustige sfeer is en dat persoonlijke aandacht voor kind én ouder centraal staat. Als team werken we nauw samen om elke dag kwalitatief goed onderwijs aan de kinderen te kunnen geven. De kinderen op onze school verschillen in talenten, ontwikkeling, mogelijkheden en behoeften. We stemmen ons onderwijs af op wat het kind nodig heeft om de volgende ontwikkelingsstap te maken. Veiligheid, plezier en welbevinden in een positieve omgeving staat daarbij voorop!

1.2 Visie en missie en kernwaarden

Wijzer op Weg! Dit is onze missie. We zijn op weg… en elke dag een stukje wijzer. De weg staat voor ontwikkeling. Elke dag een beetje wijzer worden. Wijsheid is veel meer dan nieuwe kennis opdoen. Wijzer worden is leren wie je bent, leren van en met elkaar, leren in een rijke leeromgeving, leren met plezier.

De volgende kernwaarden zijn speerpunt op De Wegwijzer:
Respect + Vertrouwen + Plezier = Groei

Groei

Wij geloven dat groei resultaat is van respect, vertrouwen en plezier. Groei staat voor ontwikkeling. Respect, vertrouwen en plezier zijn voorwaarden om tot ontwikkeling te komen.

Respect

Op De Wegwijzer gaan we op een respectvolle manier met elkaar om. Iedereen is uniek, is anders en iedereen is goed zoals die is. We respecteren elkaar in de verschillen die er zijn.

Vertrouwen

Wij hebben vertrouwen in de kracht, in het talent en de kwaliteiten van het kind. Elk kind is een eigen unieke print.

Plezier

Elke dag met plezier naar school! Dat is onze ambitie; dat elk kind met plezier naar school gaat en dat de leerkracht met plezier voor de groep staat! Dat betekent dat het woord ‘plezier’ centraal staat in de manier waarop we met en van elkaar leren en hoe wij de les dag organiseren. Plezier geeft welbevinden.

1.3  Christelijke identiteit

De Wegwijzer is één van de scholen van PCPO Westland. Kenmerkend voor De Wegwijzer is de christelijke identiteit van de school. De school draagt deze identiteit uit op een open manier. Dat betekent dat kinderen met andere geloofsovertuigingen welkom zijn op school, mits er respect is voor de christelijke identiteit van de school en de manier waarop dat wordt vorm gegeven.

De naam van de school “De Wegwijzer” verwijst ook naar de christelijke identiteit van de school. De christelijke identiteit is het fundament van de school en de Bijbel de wegwijzer voor ons handelen in de school.

De christelijke identiteit wordt zichtbaar door:

  • de Bijbelverhalen die verteld worden,
  • de manier waarop de dag geopend en afgesloten wordt,
  • het Godsdienstonderwijs dat we geven met de methode Trefwoord
  • de viering van christelijke feestdagen (Kerstfeest, Paasfeest),
  • de betrokkenheid bij kerkdiensten (schoolkerkdienst),
  • inzet voor mensen om ons heen; goede doelen (zendingsproject/ goede doelenactie),
  • de manier waarop we betrokken zijn bij ‘lief en leed’ van leerlingen, gezinnen en teamleden,
  • de ruimte en tijd voor gesprekken die we met kinderen voeren naar aanleiding van thema’s die spelen in het leven van de kinderen.

1.4  Pedagogisch klimaat

De Wegwijzer heeft een positief pedagogisch klimaat. We investeren dagelijks in het positief leerklimaat, door te investeren in de relatie met kinderen, de onderlinge relaties en de groep als geheel. Daarnaast stellen we heldere gedragsverwachtingen van kinderen en bekrachtigen we het gewenste gedrag. We hebben een school-breed systeem: ‘Positive Behavior Support’. Het doel van dit programma is om de leerprestaties te verbeteren en een gezonde sociale omgeving voor de leerlingen te creëren, die het leren bevordert. PBS – goed gedrag kun je leren! Is gericht op het handelen op school-, groeps- en individueel niveau en op samenwerking met het gezin. Binnen de school worden duidelijke, positief geformuleerde gedragsverwachtingen voor leerlingen én team gehanteerd. Met PBS creëren we voorwaarden tegen pesten.

We investeren in pestpreventie; duidelijkheid, veiligheid en een positief groepsklimaat. Het doel is dat we kinderen leren op een positieve manier klasgenoot te laten zijn van elkaar. De Wegwijzer hanteert een anti-pestprotocol. Wij vragen leerlingen (en ouders) om signalen van ongewenst gedrag en pesten te melden bij de groepsleerkracht. Als het gemeld wordt, kan er gehandeld worden. Zowel met PBS-pestpreventie als met het programma voor sociaal leren (Kwink) besteden we aandacht aan pestproblematiek en wat kinderen kunnen doen als zij gepest worden of als zien dat een ander wordt gepest.

1.5 Gezonde school

De Wegwijzer is een Gezonde School en dat betekent dat we op een structurele en samenhangende manier werken aan de gezondheid van leerlingen. Sinds april 2014 voldoet De Wegwijzer aan de landelijke norm en hebben we het vignet ‘Gezonde School’.  We hebben het vignet op de deelgebieden ‘sport en bewegen’, ‘voeding’ en ‘gedrag’.

Op De Wegwijzer eten de kinderen ’s ochtends fruit als tussendoortje en wordt er op woensdag door alle kinderen water gedronken (woensdag= waterdag). Daarnaast hebben we een gezond traktatiebeleid en zit er extra ‘sport en beweging’ in ons onderwijsaanbod.

Met de ingezette leerlijn koken dragen we bij aan de ontwikkeling van een positieve houding ten aanzien van koken en het eten en proeven van gezonde producten. Daarbij is ‘plezier’ het sleutelwoord. Wij ervaren dat kinderen het leuk vinden om te koken en op een positieve manier met (gezond) eten bezig te zijn.

1.6 Samenwerking met peuter- en buitenschoolse opvang Okidoki

De Wegwijzer heeft een educatief aanbod in de school voor kinderen vanaf 2 jaar. De Wegwijzer wordt nauw samengewerkt met Kinderopvang Okidoki. De peutergroepen (De Speurneuzen) en de voor- en buitenschoolse opvang (De Spoorzoekers) hebben een geïntegreerde plek in de school. Als organisaties werken we nauw samen en voelen we ons verantwoordelijk voor alle kinderen op De Wegwijzer.

Gedurende een schooldag zijn naast de teamleden van De Wegwijzer diverse pedagogisch medewerkers van Okidoki actief. Zij zijn verantwoordelijk voor de voor- en naschoolse opvang, geven leiding aan de peutergroepen en zij ondersteunen het onderwijs actief als spelbegeleider bij het pauzemoment van de leerlingen.

“Respect + Vertrouwen + Plezier = Groei”